2000 – 2400 mt
    Şubat – Mart
    20km, Antalya
    50km Antalya
    500
 …
gondol Telesiej teleski 2