Hizmet Koşulları

SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR ve KONU
İşbu Site Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”); Kar Kalınlıkları (“Şirket”) ile Websitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi arasında (“Kullanıcılar”), sunulan Hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin şartların, koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.

Kullanıcı, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını, işbu Websitesini ziyaret etmekle tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.

2. TANIMLAR
Hizmet/Hizmetler: Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Şirket” tarafından Websitesi ve/veya sair Mecralar üzerinde ortaya konulan; reklam, içerik, ilan yayın hizmetleri ve sair ilgili diğer tüm uygulamalar
Mecra(lar): Hizmetlerin sunulacağı Websitesi ve benzeri her türlü dijital, sanal ortam
Kullanıcı(lar): Websitesini ziyaret eden tüm ziyaretçiler
Websitesi: www.karkalinliklari.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Şirket’in işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu Websitesi.
Tarifler: Websitesinde, başlığı ve belirli bir kısmı yayınlanacak, asıl içeriği ve detayları arama sonuçlarında çıkacak websitelerinde ulaşılabilecek; yazılı, görsel ve işitsel her türlü içerikler

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Şirket Websitesi üzerinden içerik üretmemekte, yalnızca Kullanıcı tarafından belirtilen kriterlere göre yapılan arama sonucunda, mülkiyeti ve yönetimi 3.kişilere ait websitelerinden ulaşılan sonuçları sergilemektedir. Bu çerçevede Şirketin, arama sonuçlarında ilettiği ilan ve içeriklerle ilgili hiçbir hukuki ya da ticari sorumluluğu bulunmamaktadır. Seçilen tarifin yayınladığı websitesine verilen link kaynaklı söz konusu olabilecek her türlü sorun ve bu sorunlar kaynaklı zararın tek muhattabı, içeriği üreten asıl websitesi olacaktır.

3.2 Şirket, arama sonucunda gösterilen tariflerin güncelliğini ve arayan kişiye uygunluğunu garanti etmemektedir. Link takip edilerek ulaşılan içeriği kontrol etme sorumluluğu Kullanıcıdadır ve Tarifler kaynaklı söz konusu olabilecek sağlık ve sair sorunlardan Şirketin hiçbir surette sorumluluğu yoktur.

3.3. Şirket, Websitesin de yer alan her türlü içeriğin bizatihi tek sahibi olmakta olup, bu içeriklerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanımına ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda her türlü kullanımına ve Websitesi üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Websitesi üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir;
• Websitesi”nin Kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
• Websitesi”nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, ters mühendislik yöntemi amacıyla kullanılması;
• Websitesinin her türlü yasadışı ya da hile amacı ile kullanılması,
• Kişisel gizlilik ve yayın hakları da dâhil olmak üzere telif hakkı alınmış, hukuken korunan veya Websitesine ya da 3. şahsa ait içeriğin tamamını veya bir kısmını sahibi olmadan veya izinsiz kullanılması, kopyalanması, değiştirilmesi, iletilmesi, yerine yenisinin yerleştirilmesi;
• Virüs veya Websitesi’ne, Websitesi’nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
• Kullanıcılar hakkında izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplanması;
• Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri her ne suretle olursa olsun engelleyen, durduran, aksatan, bozan, değiştiren bir şekilde Websitesine erişim sağlanmaya çalışılması;
• Şirket’in önceden yazılı iznini alınmaksızın, Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması, kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesinin ve üzerindeki tüm içeriğin izinsiz kullanılması hukuka aykırı olup; Şirket’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.4 Kullanıcıların Websitesine erişimleri, kendi bağlantı hızlarına ve operatörlerine göre değişebilecektir. Bu Üyenin Websitesi kullanım performansını etkileyebilecek ancak bu durumdan Şirket’in hiçbir surette sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcının her türlü cihazdan sağlayacağı bağlantıdan kaynaklı ücretler ve ek masraflar kendisine ait olacaktır.

3.5 Hizmet şartlarındaki ve Sözleşmelerde ki değişiklik duyurumları, Websitesi üzerinden yapılacak ve yayınladığı tarihte yürürlüğe girerek, bağlayıcı olmaya başlayacaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Kullanıcı, Websitesi üzerinden sunulan hizmetleri Şirket bilgilerini ve Şirket’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Şirket’in sunacağı Hizmetleri, ticari bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, Şirket ticari markaları, ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ve FESİH
Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesinde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez ancak Kullanıcı Sözleşmesi değişikliğinden sonra, belirlenen iptal kurallarına uyarak, fesih hakkını her zaman kullanabilir.

6. MÜCBİR SEBEPLER’İN ETKİSİ
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Şirket’den herhangi bir nam altında hak ya da tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, servis sağlayıcılar kaynaklı iletişim kesintileri ve erişim sorunları, teknik altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz bütün olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Şirket’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. BÜTÜNLÜK
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
Kullanıcı; Websitesini ziyaret etmekle, işbu Sözleşme hükümleriyle ziyareti süresince bağlı kalacağını ve bu kurallara istisnasız olarak uyacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.